Nytt datum för årsmöte 27 juni 2017
Bombardier Arena, C-konferensen. kl 18.00.

Kortvecka och studenten gör att årsmötet flyttas från den 7 juni till 27 juni. 
Årsmöte tisdag 27 juni. 18.00 i C-konferen, Bombardier Arena.

1. Mötets öppnande.


2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.


3. Val av protokolljusterare och rösträknare.


4. Fastställande av röstlängd för mötet.


5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.


6. Fastställande av föredragningslista.


7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret,

   b) Styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för det senaste  räkenskapsåret.


8. Revisorernas berättelse för styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.


9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och den tid revisionen avser.


10. Fastställande av medlemsavgifter.


11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.


12. Behandling av styrelsens förslag och, i rätt tid, inkomna motioner.


13. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år

b) val av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) styrelsesuppleanter

d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.

e) valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses som sammankallande;


14. Eventuella utmärkelser.

15. Övriga frågor.


16. Mötets avslutande.


Välkomna!

Styrelsen

Önskar du årsmöteshandlingar i förväg? Kontakta Suzanne Ericsson

Mejl: hasse.suz@gmail.com

Tel: 073-508 55 33
       


Skriv ut
ABB

Adsum

City Gross

Mimer

e-man Integration Experts

Bostjärnan

Hedlunds golv

Länsförsäkringar

Mälardalens Bostadsrättsförvaltning

Sinnab

Harry Berglund förvaltnings AB

Mälarenergi

El - man

Söderman och Partner

BDO

KPMG

Actic

Assist

Fatpipe

Asics